Logo Nadpis

5. - 7. apríl 2017

Katedra informatiky, FPV UMB, Banská Bystrica

23. ročník konferencie DIDINFO - najvýznamnejšia slovenská konferencia o vyučovaní informatiky vo všetkých stupňoch vzdelania. Poskytuje príležitosť pre výskumníkov, učiteľov z praxe a didaktikov, aby sa pravidelne stretávali a vymieňali si skúsenosti z teórie a praxe vyučovania informatiky. Zaoberá sa tiež univerzitným a celoživotným vzdelávaním učiteľov informatiky a celým radom aspektov, ktoré súvisia s rozvojom informatického vzdelávania.

5. ročník konferencie DIDACTIG - se zaměřuje na oblast DIDAKTiky Informatiky (ICT či Informační Gramotnosti). Umožňuje sdílení zkušeností a výsledků z pedagogického výzkumu zaměřeného na vzdělávací oblasti ICT a informatika. Zároveň poskytuje odborné komunitě prostor pro diskuse k aktuálním otázkám, trendům, výukovým metodám a poznatkům. Část konference je také vyhrazena praktickým ukázkám či workshopům.

Na spojenej konferencii budeme uvažovať a diskutovať o vzdelávacích cieľoch informatiky, jeho obsahu a štruktúre, úlohe a formách programovania a jeho didaktike, o rôznych didaktických postupoch, učebných materiáloch, hodnotení, inovatívnych pedagogických prístupoch, ktoré podporujú rozvoj kompetencií pre 21. storočie. Konferencia má ambíciu venovať sa najmä prínosom a hrozbám informačných technológií, súťažiam, projektom a podporným aktivitám, sociálnym, kultúrnym, rodovým a etickým otázkam, ktoré súvisia s informatickým vzdelávaním, novým formám interakcií informatiky s inými predmetmi, formovaniu a príprave vzdelávania budúcich učiteľov a ďalším súvisiacim aspektom.

Hlavné témy konferencie / Main conference topics

  • Prínosy a hrozby informačných technológií / Benefits and drawbacks of information technology
  • Didaktické skúsenosti s prípravou učiteľov / Didactic experience in teacher training
  • Školská informatika, reformy a plánovanie výučby podľa inovovaných ŠVP / School informatics, reforms and innovative lesson planning by SEP
  • Nové trendy a vývoj v oblasti programovania / New trends and developments in the field of programming