General Chair:
Doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.
Univerzita P. J. Šafárika, SK,

members:

RNDr. Viera Blahová
Ministerstvo školstva  SR, SK

Doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
Univerzita Karlova, CZ

RNDr. Ladislav Huraj, PhD.,

Univ. sv. Cyrila a Metoda v Trnave, SK

Prof. Dr. Mirjana Ivanovic,
University of Novi Sad, SR

Dr. Radosław Jedynak,
Politechnika Radomska, PL

Prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.
Univerzita Komenského, SR

Paweł Kasprowski
Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna, Pl

Doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc.
Univerzita Hradec Králové, CZ

RNDr. Ľubomír Salanci, PhD.
Univerzita Komenského, SK

RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
Univerzita P. J. Šafárika, SK

Prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.
Univerzita J. Selyeho, SK

PaedDr. Miloslava Sudolská, PhD.
Univerzita Mateja Bela, SK

Doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD.
Univerzita Mateja Bela, SK

Prof. Márta Turcsányi-Szabó, Ph.D.
Eötvös Loránd University, HU

RNDr. Michal Winczer, PhD.
Univerzita Komenského, SK

PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Metodicko-pedagogické centrum, SK

Organizing Committee:

PaedDr. Miloslava Sudolská, PhD.
RNDr. Ladislav Huraj, PhD.
Ing. Dana Horváthová, PhD.
PaedDr. Ivan Brodenec
Mgr. Stanislav Slačka
Mgr. Jozef Siláči

Contact:

PaedDr. Miloslava Sudolská, PhD.
miloslava.sudolska@.umb.sk

FPV UMB
P.O.Box 217
Katedra informatiky
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovakia
http://didinfo.umb.sk