Conference Committees

 

General Chair:

doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD.

Univerzita Mateja Bela, SK

 

 

Program committee:

doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.


  Univerzita Karlova, CZ

  doc. PaedDr. Jiří Vaníček, PhD.

  Jihočeská Univerzita, CZ

  doc. dr Przemysław Kajetanowicz

  Wroclaw University of Technology, PL

  prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

  Univerzita Komenského, SK

  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.

  Univerzita P. J. Šafárika, SK,

  RNDr. Gabriela Lovászová, PhD.

  Univerzita Konštantína Filozofa, SK

  RNDr. Ladislav Huraj, PhD.

  Univerzita sv. Cyrila a Metoda, SK

  PaedDr. Ivan Brodenec, PhD.

Univerzita Mateja Bela, SK

 

Organizing Committee:

Ing. Dana Horváthová, PhD.


  PaedDr. Darina Výbohová, PhD.

  Mgr. Stanislav Slačka

  PaedDr. Vladimír Siládi, PhD.

  PaedDr. Ivan Brodenec, PhD.

  RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD.

  Mgr. Michal Vagač, PhD.

  Mgr. Jozef Siláči

Katarína Gavaldová