Súhrnnú sumu je potrebné uhradiť na účet:

Banka: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000095785/8180

SWIFT kód banky: SPSRSKBA

IBAN: SK 48 81 80000 00070 0009 5785

Variabilný symbol: 1/01/12

Správa pre prijímateľa: Priezvisko_DidInfo
 

Avízo o platbe posielať na adresu: fpv.ki@umb.sk V prípade neúčasti na konferencií sa konferenčný poplatok nevracia.