Didinfo

DIDINFO je najvýznamnejšia slovenská národná konferencia o vyučovaní informatiky na základných a stredných školách. Poskytuje príležitosť pre výskumníkov, didaktikov a učiteľov z praxe, aby sa pravidelne stretávali a vymieňali si skúsenosti z teórie a praxe vyučovania informatiky a informatickej výchovy na základných a stredných školách. Zaoberá sa tiež univerzitným a celoživotným vzdelávaním učiteľov informatiky a informatickej výchovy a celým radom aspektov, ktoré súvisia s rozvojom informatického vzdelávania. Nezaoberá sa štúdiom informatických (neučiteľských) odborov na univerzitnej úrovni.

Na konferencii budeme uvažovať a diskutovať o vzdelávacích cieľoch predmetov informatika a informatická výchova, ich obsahu a štruktúre, úlohe a formách programovania a jeho didaktike, o rôznych didaktických postupoch, učebných materiáloch, hodnotení, inovatívnych pedagogických prístupoch, ktoré podporujú rozvoj kompetencií pre 21. storočie, súťažiach, projektoch a podporných aktivitách, o sociálnych, kultúrnych, rodových a etických otázkach súvisiacich s informatickým vzdelávaním na základnej a strednej škole, o nových formách interakcií informatiky s inými predmetmi a ich vzdelávacími cieľmi a ďalších súvisiacich problémoch.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prevzalo záštitu nad 18. ročníkom konferencie DidInfo

Organizátori: