Didinfo     10.-12. apríl 2013

DIDINFO je najvýznamnejšia slovenská konferencia o vyučovaní informatiky na základných a stredných školách. Poskytuje príležitosť pre výskumníkov, didaktikov a učiteľov z praxe, aby sa pravidelne stretávali a vymieňali si skúsenosti z teórie a praxe vyučovania informatiky a informatickej výchovy na základných a stredných školách. Zaoberá sa tiež univerzitným a celoživotným vzdelávaním učiteľov informatiky a informatickej výchovy a celým radom aspektov, ktoré súvisia s rozvojom informatického vzdelávania.

Na konferencii budeme uvažovať a diskutovať o vzdelávacích cieľoch predmetov informatika a informatická výchova, ich obsahu a štruktúre, úlohe a formách programovania a jeho didaktike, o rôznych didaktických postupoch, učebných materiáloch, hodnotení, inovatívnych pedagogických prístupoch, ktoré podporujú rozvoj kompetencií pre 21. storočie. Konferencia sa bude venovať aj súťažiam, projektom a podporným aktivitám, sociálnym, kultúrnym, rodovým a etickým otázkam, ktoré súvisia s informatickým vzdelávaním na základnej a strednej škole, novým formám interakcií informatiky s inými predmetmi, formovaniu a príprave vzdelávania budúcich učiteľov a ďalším súvisiacim problémom.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prevzalo záštitu nad 19. ročníkom konferencie DidInfo

Organizátori: