DIDINFO 2014

2. - 4. apríl 2014, Právnická fakulta UMB, BANSKÁ BYSTRICA

DIDINFO je najvýznamnejšia slovenská konferencia o vyučovaní informatiky na základných a stredných školách. Tento rok už po dvadsiatykrát poskytne príležitosť pre výskumníkov, didaktikov a učiteľov z praxe, aby sa stretli a vymenili si skúsenosti z teórie a praxe vyučovania informatiky a informatickej výchovy na základných a stredných školách ako aj z vyučovania odborných informatických predmetov a vedeckej práce v oblasti teórie vyučovania informatiky na vysokých školách.

Na konferencii budeme uvažovať a diskutovať o vzdelávacích cieľoch predmetov informatika a informatická výchova, ich obsahu a štruktúre, úlohe a formách programovania a jeho didaktike, o rôznych didaktických postupoch, učebných materiáloch, hodnotení, inovatívnych pedagogických prístupoch, ktoré podporujú rozvoj kompetencií pre 21. storočie. Konferencia sa bude venovať aj súťažiam, projektom a podporným aktivitám, sociálnym, kultúrnym, rodovým a etickým otázkam, ktoré súvisia s informatickým vzdelávaním na základnej a strednej škole, novým formám interakcií informatiky s inými predmetmi, formovaniu a príprave vzdelávania budúcich učiteľov a ďalším súvisiacim problémom.

Záštitu nad podujatím prevzalo:

Organizátori: