31. MAREC 2016

Fakulta prírodných vied, UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

   
DIDINFO je najvýznamnejšia slovenská konferencia o vyučovaní informatiky vo všetkých stupňoch vzdelania. Poskytuje príležitosť pre výskumníkov, didaktikov a učiteľov z praxe, aby sa pravidelne stretávali a vymieňali si skúsenosti z teórie a praxe vyučovania informatiky a informatickej výchovy na základných a stredných školách. Zaoberá sa tiež univerzitným a celoživotným vzdelávaním učiteľov informatiky a informatickej výchovy a celým radom aspektov, ktoré súvisia s rozvojom informatického vzdelávania.

Na konferencii budeme uvažovať a diskutovať o vzdelávacích cieľoch predmetov informatika a informatická výchova, ich obsahu a štruktúre, úlohe a formách programovania a jeho didaktike, o rôznych didaktických postupoch, učebných materiáloch, hodnotení, inovatívnych pedagogických prístupoch, ktoré podporujú rozvoj kompetencií pre 21. storočie. Konferencia sa bude venovať aj súťažiam, projektom a podporným aktivitám, sociálnym, kultúrnym, rodovým a etickým otázkam, ktoré súvisia s informatickým vzdelávaním na základnej a strednej škole, novým formám interakcií informatiky s inými predmetmi, formovaniu a príprave vzdelávania budúcich učiteľov a ďalším súvisiacim problémom.

Hlavné témy konferencie:  

  • Didaktické skúsenosti s prípravou učiteľov
  • Školská informatika a STEM
  • Nové trendy a vývoj v oblasti programovania
  • Vzdelávanie informatiky pre ľudí so zdravotným znevýhodnením
  • Informatika a informačná bezpečnosť
  • Reformy a plánovanie výučby podľa inovovaných ŠVP

Okrem pozvaných prednášok domácich aj zahraničných odborníkov, konferencia poskytuje priestor na workshopy,  posterové prezentácie a panelovú diskusiu. Radi by sme privítali príspevky prezentujúce inovatívne prístupy vo výučbe informatiky, informatickej výchovy, odborných informatických predmetov, ako aj príspevky zaoberajúce sa predškolským, či celoživotným vzdelávaním. 

Záštitu nad podujatím prevzalo:

Organizátori:

Súbory na stiahnutie