Pozvánka na najbližšiu konferenciu v roku 2017

23. ročník konferencie DidInfo - najvýznamnejšia slovenská konferencia o vyučovaní informatiky vo všetkých stupňoch vzdelávania, vrátane predškolského a celoživotného. Poskytuje príležitosť na prezentáciu výsledkov a výmenu skúseností z teórie a praxe vyučovania informatiky. Zaoberá sa tiež univerzitným a celoživotným vzdelávaním učiteľov informatiky a celým radom aspektov, ktoré súvisia s rozvojom informatického vzdelávania.

5. ročník konferencie DIDACTIG - se zaměřuje na oblast DIDAKTiky Informatiky (ICT či Informační Gramotnosti). Umožňuje sdílení zkušeností a výsledků z pedagogického výzkumu zaměřeného na vzdělávací oblasti ICT a informatika. Zároveň poskytuje odborné komunitě prostor pro diskuse k aktuálním otázkám, trendům, výukovým metodám a poznatkům. Část konference je také vyhrazena praktickým ukázkám či workshopům.

Na spoločnej konferencii budeme uvažovať a diskutovať o vzdelávacích cieľoch informatiky, jej obsahu a štruktúre, úlohe a formách programovania a jeho didaktike, o rôznych didaktických postupoch, učebných materiáloch, hodnotení, inovatívnych pedagogických prístupoch, ktoré podporujú rozvoj kompetencií pre 21. storočie atď. Okrem prednášok domácich aj zahraničných odborníkov poskytneme priestor na posterové prezentácie, panelovú diskusiu a workshopy. 

Hlavné témy konferencie

 • Prínosy a hrozby informačných technológií
 • Školská informatika, pohľad a skúsenosti učiteľov z rôznych krajín
 • Reformy a plánovanie výučby podľa inovovaných štátnych vzdelávacích programov, vládna stratégia rozvoja digitálneho vzdelávania
 • Nové trendy a vývoj v oblasti programovania
 • Inovatívne prístupy vo výučbe informatiky a informaticky zameraných predmetov
 • Súťaže, projekty a podporné aktivity
 • Formovanie a príprava vzdelávania budúcich učiteľov a ďalšie súvisiace aspekty
 • Vzdelávanie mladej generácie (net generation) pre život v digitálnom veku
 • Chápanie konceptu digitálnej gramotnosti, resp. informatického myslenia žiakov a ich učiteľov
 • Sociálne, kultúrne, rodové a etické otázky, ktoré súvisia s informatickým vzdelávaním
 • Nové formy interakcií informatiky s inými predmetmi, otvorené vzdelávanie, zdieľanie vedomostí, elektronické platformy atď

Všeobecné pokyny

Konferencia prijíma nasledujúce formy príspevkov:

 • vedecko-výskumné príspevky,
 • príspevky učiteľov z praxe,
 • postery a prezentácie o konkrétnych projektoch a aktivitách.

Rokovací jazyk konferencie: slovenský, český, anglický. Maximálny rozsah príspevku a termín odovzdania jeho úplnej verzie k recenzii prostredníctvom konferenčného on-line systému určuje kategória príspevku. Príspevky, ktoré nebudú dodané v stanovenom termíne, nebudú v recenzovanom zborníku uverejnené. Vyžaduje sa prezentovanie  príspevku na konferencii aspoň jedným autorom. Podľa počtu autorských strán budú autorom priznané kredity za publikačnú činnosť.