Katedra informatiky FPV UMB
Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko B. Bystrica
Ústav informácií a prognóz školstva, Školské výpočtové stredisko B. Bystrica

DIDINFO 2011

17. ročník národnej konferencie o vyučovaní informatiky
7. -  8.apríl 2011, Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica
http://didinfo.umb.sk

Hlavné témy konferencie:

  • Teoretické východiská  vyučovania informatiky -  učebné štýly, teórie učenia a učenia sa. Princípy tvorby školských vzdelávacích programov.
  • Informatika na školách a  reformy  vzdelávania.
  • Celoživotné vzdelávanie učiteľov informatiky a pregraduálna výchova študentov učiteľstva informatiky.
  • Programovanie vo výučbe informatiky a informatickej výchovy.
  • Robotika a robotické stavebnice v informatickom vzdelávaní.
  • Vyučovanie informatickej výchovy na ZŠ.

Okrem pozvaných prednášok domácich aj zahraničných odborníkov budú pre účastníkov pripravené workshopy,  posterové prezentácie a panelová diskusia.

Rokovací jazyk konferencie: slovenský, český, anglický.

Prijaté príspevky budú publikované v recenzovanom zborníku. V tlačenej forme krátke príspevky veľkosti jednej strany A4, v elektronickej forme celé príspevky max. 10 strán. Príspevky pre posúdenie medzinárodným programovým výborom treba zaslať v plnej verzii (v slovenčine, češtine alebo angličtine).

Dôležité termíny pre autorov:

Prihlásenie príspevku, príp. postera:                         25. január 2011

Finálna verzia príspevku:                                         28. február 2011

Potvrdenie prijatia príspevku:                                   10. marec 2011

Príspevok upravený do tlače                                     15. marec 2011

Príspevky, ktoré nebudú dodané v stanovenom termíne, nebudú v zborníku uverejnené. Vyžaduje sa prezentovanie  príspevku na konferencii aspoň jedným autorom.

Dôležité termíny:

Prihláška na konferenciu:                                           20. marec  2011

Konferencia:                                                              7.- 8. apríl 2011

Konferenčné poplatky:

Vložné na konferenciu: ...................................................     15,- € (451,89 Sk)

Recenzovaný zborník:......................................................     15,- € (451,89 Sk)

Spoločenský večer ............................................................   4,- € (90,370 Sk)

Vložné na konferenciu je nutné zaplatiť do 25.3.2011 na číslo účtu: 7000095785/ 8180, Štátna pokladnica, variabilný symbol 08/01/11, správa pre prijímateľa: meno_Didinfo

*je potrebné doniesť/poslať kópiu potvrdenia o platbe na adresu: FPV UMB, P.O.Box 217, Katedra informatiky,  Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, najneskôr do 20. marca 2011  (pozri návratku)