Info pre autorov

Okrem pozvaných prednášok domácich aj zahraničných odborníkov budú pre účastníkov pripravené workshopy,  posterové prezentácie a panelová diskusia.

Konferencia prijíma nasledujúce formy príspevkov:

  • vedecko-výskumné príspevky
  • príspevky učiteľov z praxe
  • postery o konkrétnych projektoch a aktivitách

Rokovací jazyk konferencie: slovenský, český, anglický.

Pozývame autorov, aby na konferenciu dodali kvalitné, originálne a doposiaľ nepublikované vedecko-výskumné príspevky z oblasti teórie a praxe vyučovania informatiky. Tieto príspevky musia byť naformátované podľa zverejnenej šablóny vedeckého príspevku a nesmú presiahnuť 10 strán. Každý ponúknutý príspevok posúdia odborníci z oblasti teórie vyučovania informatiky a svoje hodnotenie sprístupnia autorom príspevku. Ak bude príspevok prijatý, autori budú mať príležitosť svoj text doplniť a odoslať na zverejnenie v elektronickom recenzovanom zborníku.

Pozývame učiteľov základných a stredných škôl, aby na konferenciu dodali originálne príspevky zo svojej vlastnej pedagogickej praxe pri vyučovaní informatiky a informatickej výchovy. Tieto príspevky musia byť naformátované podľa zverejnenej šablóny príspevku z pedagogickej praxe a nesmú presiahnuť 8 strán. Prijaté príspevky zverejníme v elektronickom zborníku. Učitelia si budú môcť požiadať MŠ o pridelenie kreditov za publikáciu (vzor žiadosti).

Pozývame autorov, aby prezentovali výsledky svojich aktivít, výskumov a projektov prostredníctvom posterov. Prezentácia posterov sa uskutoční v priebehu celej konferencie na paneloch (požiadavky na plagát), umiestnených v spoločných priestoroch konferencie. Každý autor môže prezentovať svoju posterovú tému najmä počas času vyhradeného v programe na posterovú prezentáciu a môže viesť otvorenú diskusiu s účastníkmi konferencie aj počas prestávok na občerstvenie.

Všetky svoje príspevky je potrebné prihlásiť cez systém EasyChair. V prípade potreby tu nájdete pomoc s prihlasovaním do tohto systému.

Súbory na stiahnutie