Registrácia bola zastavená 15.3.2012 o 12:30

 

Súhrnnú sumu za vložné, zborník, obedy a spoločenský večer je potrebné uhradiť na účet:

Banka: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000095785/8180

SWIFT kód banky: SPSRSKBA

IBAN: SK 48 81 80000 00070 0009 5785

Variabilný symbol: 8/02/12

Správa pre prijímateľa: Priezvisko_DidInfo

Avízo o platbe treba posielať na adresu fpv.ki@umb.sk

Ubytovanie je v tej istej budove na Komenského 20 a platí sa na mieste