Výbory konferencie

 

Predseda programového výboru:

prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

Univerzita Komenského, SK

 

Národný programový výbor:

prof. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.

Univerzita P. J. Šafárika, SK,

Ing. Dana Horváthová, PhD.

Univerzita Mateja Bela, SK

RNDr. Ladislav Huraj, PhD.,

Univerzita sv. Cyrila a Metoda, SK

RNDr. Gabriela Lovászová, PhD.

Univerzita Konštantína Filozofa, SK

prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.

Univerzita J. Selyeho, SK

doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD.

Univerzita Mateja Bela, SK

RNDr. Michal Winczer, PhD.

Univerzita Komenského, SK

 

Medzinárodný vedecký výbor:

doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.

Univerzita Karlova, CZ

prof. Dr. Mirjana Ivanovic,

University of Novi Sad, SR

doc. dr Przemysław Kajetanowicz

Wroclaw University of Technology, PL

Ing. Božena Mannová, PhD.

České vysoké učení technické, CZ

RNDr. Ľubomír Salanci, PhD.

Univerzita Komenského, SK

Prof. Mikulas Huba, PhD.

FernUniversität in Hagen, DE

Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.

Univerzita Mateja Bela, SK

prof. Márta Turcsányi-Szabó, Ph.D.

Eötvös Loránd University, HU

 

Organizačný výbor konferencie:

Ing. Dana Horváthová, PhD.

PaedDr. Darina Výbohová, PhD.

Mgr. Stanislav Slačka

PaedDr. Vladimír Siládi, PhD.

PaedDr. Ivan Brodenec, PhD.

RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD.

Mgr. Michal Vagač, PhD.

Mgr. Jozef Siláči

Katarína Gavaldová