Výbory konferencie

 

Predseda programového výboru:

doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD.

Univerzita Mateja Bela, SK

 

Programový výbor konferencie:

  doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.

  Univerzita Karlova, CZ

  doc. PaedDr. Jiří Vaníček, PhD.

  Jihočeská Univerzita, CZ

  doc. dr Przemysław Kajetanowicz

  Wroclaw University of Technology, PL

  prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

  Univerzita Komenského, SK

  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.

  Univerzita P. J. Šafárika, SK,

  RNDr. Gabriela Lovászová, PhD.

  Univerzita Konštantína Filozofa, SK

  RNDr. Ladislav Huraj, PhD.

  Univerzita sv. Cyrila a Metoda, SK

  PaedDr. Ivan Brodenec, PhD.

Univerzita Mateja Bela, SK

 

Organizačný výbor konferencie:

  Ing. Dana Horváthová, PhD.

  PaedDr. Darina Výbohová, PhD.

  Mgr. Stanislav Slačka

  PaedDr. Vladimír Siládi, PhD.

  PaedDr. Ivan Brodenec, PhD.

  RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD.

  Mgr. Michal Vagač, PhD.

  Mgr. Jozef Siláči

Katarína Gavaldová