Výbory konferencie

 

Predseda programového výboru:

doc. RNDr. Gabriela Lovászová, PhD.
Univerzita Konštantína Filozofa, SK Predseda PV

Programový výbor konferencie:

doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
Univerzita Karlova, CZČlen PV

doc. PaedDr. Jiří Vaníček, PhD.
Jihočeská Univerzita, CZČlen PV

prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.
Univerzita Komenského, SK Predseda PV

doc. RNDr. Tomáš Pitner, PhD.
Masarykova Univerzita, CZ Člen PV

prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.
Univerzita Janosa Seleyho, SK Člen PV

doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD.
Univerzita Mateja Bela, SK Člen PV

doc. RNDr. Ladislav Huraj, PhD.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda, SK Člen PV

PaedDr. Ivan Brodenec, PhD.
Univerzita Mateja Bela, SK Člen PV

Ing. Dana Horváthová, PhD.
Univerzita Mateja Bela, SK Člen PV

Mgr. Martin Cápay, PhD.
Univerzita Konštantína Filozofa, SK Člen PV

RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, SK Člen PV

RNDr. Pavel Pešat, PhD.
Technická Univerzita v Liberci, CZ Člen PV

Organizačný výbor konferencie:

  PaedDr. Ivan Brodenec, PhD.
  Ing. Dana Horváthová, PhD.
  PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
  Mgr. Stanislav Slačka
  PaedDr. Vladimír Siládi, PhD.
  RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD.
  Mgr. Michal Vagač, PhD.
  Ing. Jana Jacková, PhD.
  Mgr. Jozef Siláči
  Katarína Gavaldová