ABSTRAKTY POZVANÝCH PREDNÁŠOK A ZAUJÍMAVÉ PREZENTÁCIE Z KONFERENCIE

prof. Maciej M. Syslo

A new informatics curriculum for all students in Poland Pozvaná prednáška
 

The new informatics (here informatics stands for computer science, computing) curriculum benefits from our experience in teaching informatics in schools in Poland for almost 30 years – the first curriculum of informatics as an elective subject in high schools was approved by the ministry of education in 1985 and this subject has never been removed from the high school curricula. It happened 20 years after the first regular classes on informatics were held in two high schools in Wrocław and in Warsaw in 1965. Today, informatics is a compulsory subject in middle (7-9 grades) and in high (10-12 grades) schools and it will replace computer lessons (mainly on ICT) in elementary schools (1-6 grades). The new informatics curriculum is also addressed to vocational high schools.

The new unified informatics curriculum is addressed to ALL students in K-12 and its main goal is to motivate students to use computational thinking and to engage in solving problems in various school subjects. Moreover its aim is also to encourage and prepare students from early school years to consider computing and related fields as disciplines of their future study and professional career. To this end, the curriculum allows teachers and schools to personalize learning and teaching according to students’ interests, abilities, and needs.

The new curriculum is built by describing concepts, activities and personal goals in five areas: (1) Understanding and analysis of problems based on logical and abstract thinking, algorithmic thinking, and information representations; (2) Programing and problem solving by using computers and other digital devices – designing algorithms and programs; organizing, searching and sharing information; using computer applications; (3) Using computers, digital devices, and computer networks – principles of functioning of computers, digital devices, and computer networks; performing calculations and executing programs; (4) Developing social competences – communication and cooperation, in particular in virtual environments; project based learning; taking various roles in group projects. (5) Observing law and security principles and regulations – respecting privacy of personal information, intellectual property, data security, netiquette, and social norms; positive and negative impact of technology on culture, social live and security. In each of these areas, learning objectives are defined that identify the specific informatics concepts and skills students should achieve in a spiral fashion through the four levels (primary 1-3 and 4-6, middle 7-9, and high 10-12).

Preparation standards for informatics teachers at each school level, teacher evaluation criteria and certificates, teaching and learning materials for students and for teachers accompany the new curriculum. Moreover, all topics in the curricula for other school subject, appropriate for including and using informatics concepts and skills, have been annotated with comments how to apply computational thinking to enhance knowledge and skills in the other subjects.

 

doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.

IT Fitness test 2014Pozvaná prednáška
 

Testovanie IT zručností prostredníctvom IT Fintess testu sa v roku 2014 konalo na Slovensku už po štvrtý raz. Hlavnú cieľovú skupinu tvorili už tradične mladí ľudia zodpovedajúci vekovej kategórii študentov stredných a vysokých škôl. Tento rok bol po prvýkrát do testovania začlenený aj špeciálny test určený žiakom základných škôl. V prednáške prinesieme analýzu testu, ako aj výsledky výskumu dát získaných od respondentov testovania. Zameriame sa na vývoj zručností a vedomostí v oblasti digitálnych technológií v priebehu štúdia a porovnáme výsledky študentov z rôznych typov škôl.


 

doc. RNDr. Miroslava Černochová, PhD., Bc. Hana Šandová

První ohlédnutí za výukou základů programování ve Scratch na ZŠ Aneb čím nás žáci překvapili i zaskočili, co musíme příště dělat jinakPozvaná prednáška

 

Příspěvek seznamuje se zkušenostmi získanými ve výuce základů programování ve SCRATCH se dvěma různými skupinami žáků (ve věku 11-12 let), která se uskutečnila jako součást výuky povinné vzdělávací oblasti ICT na dvou pražských školách. V týmové spolupráci žáci programovali ve Scratch své vlastní příběhy. Teoretickým východiskem pro metodické přístupy k výuce programování byl princip tvorby jako způsobu poznávání (J. Slavík et al., 2014). Pomocí rozhovorů se žáky, s použitím dotazníkového šetření a na základě průběžného hodnocení a analýzy výsledků žákovských prací jsme zjisťovaly dopad tvůrčího procesu na představy žáků o počítači a na osvojení několika základních pojmů. Velký důraz jsme kladly na mezipředmětovou spolupráci, která se rozhodujícím způsobem podílí na osvojování různých gramotností žáků (gramotnosti čtenářské, matematické, gramotnosti literární a vizuální). Tento výukový projekt je součástí diplomové práce Bc. Hany Šandové a navazuje na spolupráci uskutečňovanou pod názvem Literacy from Scratch (http://www.literacyfromscratch.org.uk/).

RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.

Metodika programovania mobilných zariadeníPozvaná prednáška
 

Vďaka projektom Škola na dotyk a Digiškola sa do našich škôl dostáva čoraz viac dotykových zariadení s množstvom edukačných aplikácií. Tieto technológie využíva vo výučbe aj mimo nej narastajúca sa komunita učiteľov a ich žiakov. Od roku 2012 sme sa začali venovať výučbe programovania mobilných zariadení so zameraním sa na talentovaných žiakov základnej školy. V príspevku popisujeme vývoj metodík výučby programovania mobilných aplikácií v prostredí App Inventor 2, ktoré vytvárame a overujeme v spolupráci s gymnáziami zapojenými do projektu APVV-0715-12 (Výskum efektívnosti metód inovácie výučby matematiky, fyziky a informatiky). Ďalej prezentujeme vytvorené metodiky výučby spolu s pracovnými listami a ukážkami žiackych projektov. V závere príspevku uvádzame ako prezentujeme tieto metodiky učiteľskej verejnosti v rámci stretnutí Klubov učiteľov informatiky a tiež ich integráciu do vysokoškolskej prípravy budúcich učiteľov informatiky v predmetoch Školské programovacie prostredia 2 a Didaktika informatiky.

RNDr. Tatiana Hajdúková, PhD., Mgr. Ivan Bacigál

Sexuálne zneužívanie detí na internete
 

O problematike zneužívania verejnej siete internetu na tresnú alebo inú protispoločenskú činnosť sa najmä v zahraničí rozpráva už niekoľko rokov. Zvýšené riziko hrozí najmä deťom a mládeži, ktorí na sociálnych sieťach predstavujú viac ako 60% spomedzi všetkých užívateľov. Napriek veľkej popularite komunikácie detí a mládeže online, nepodarilo sa dostatočne presvedčiť osoby zodpovedné a podieľajúce sa na výchove a vzdelávaní detí na Slovensku, že tejto problematike nie je venovaná dostatočná pozornosť. K potenciálnym rizikám ohrozujúcich deti patrí populárny fenomén súčasnosti, internetové známosti, ktoré sa nie vždy končia šťastne a bez následkov. Ak je dieťa zaujaté prácou na počítači a v tichosti zavreté v detskej izbe domova ešte neznamená, že nie je v ohrození.  Odvracať tvár a nepočúvať varovné signály sa dá len do momentu, kým sa klbko problémov nezačne bezprostredne dotýkať konkrétneho dieťaťa, kedy už obvykle býva neskoro. Spomienky a následky na psychike dieťaťa sú obvykle trvalé a ani intervencia psychológa nedokáže vymazať bolestivú  minulosť z pamäte. Prečo to tak je? Aké sú dôsledky dokonaných i nedokonaných trestných činov? Akú úlohu má a akú by mohlo mať doplnenie obsahu vzdelávania na informatike a intenzívnejšia prevencia a v oblasti bezpečnejšieho a zodpovednejšieho správania sa detí na internete je predmetom nasledovného príspevku.

Ing. Rudolf Pecinovský, CSc.

Metodika Architecture First a její podpora v prostředí BlueJ++