štandardný poplatok 75€
  zahŕňa
elektronický zborník príspevkov, obedy,občerstvenie, slávnostný večer, náklady na administratívu
  nezahŕňa ubytovanie, raňajky, večeru 1. večer

  jednodňový konferenčný poplatok pre učiteľov ZŠ a SŠ
  zahrňujúci iba obed a občerstvenie (25€)

  zahŕňa obed, občerstvenie, náklady na administratívu
  nezahŕňa zborník, slávnostný večer, ubytovanie, raňajky, večeru 1. večer

  konferenčný poplatok pre firemných účastníkov (150€)

  neskorá registrácia (po 2.4.2015) (100€).

!!! UPOZORNENIE !!!

PLATBA NA MIESTE V HOTOVOSTI NIE JE MOŽNÁ

Banka: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000095785/8180
SWIFT kód banky: SPSRSKBA
IBAN: SK 48 81 80000 00070 0009 5785
Variabilný symbol: 012015
Správa pre prijímateľa:
- v prípade plneplatiacich: Priezvisko_DidInfo_VSETKO
- v prípade jednodňových účastníkov: Priezvisko_Didinfo_STREDA resp. Priezvisko_Didinfo_STVRTOK resp. Priezvisko_Didinfo_PIATOK
podľa dňa účasti

Avízo o platbe posielajte na adresu: katarina.gavaldova@umb.sk.
V prípade neúčasti na konferencií sa konferenčný poplatok nevracia.