ABSTRAKTY POZVANÝCH PREDNÁŠOK A ZAUJÍMAVÉ PREZENTÁCIE Z KONFERENCIE

prof. Jozef Hvorecký

Vyučovanie informatických predmetov on-site a on-line formou Pozvaná prednáška
 

V porovnaní s tradičným vzdelávaním v učebniach, e-learning má svoje špecifiká. Niektoré sú spoločné pre všetky predmety, iné závisia na vednom odbore. V tomto článku sa budeme venovať tým, ktoré treba rešpektovať pri online vzdelávaní informatických predmetov. Pojem „online vzdelávanie“ používame v súlade s učebnicou [1] vo význame „stopercentný e-learning“, t. j., spôsob výučby, počas ktorého sa komunikácia medzi učiteľom a študentom realizuje výlučne cez internet bez osobného styku. Dôvod je zrejmý: Online vzdelávanie je určené pre študentov, ktorým pracovné povinnosti či iné životné prekážky bránia byť v pravidelnom a trvalom osobnom styku s vyučujúcim. Hoci nie je vylúčené, že niektorí z nich môžu časť výučby absolvovať aj prezenčnou formou, učiteľ by mal byť pripravený na krajný prípad úplnej absencie študenta pričom kvalita výučby by mala byť vo všetkých prípadoch rovnaká. V článku sa venujeme všetkým fázam vzdelávacieho procesu od prípravy študijného predmetu, jeho obsahu a výberu optimálnych foriem komunikácie, samotnú realizáciu výučby až po hodnotenie práce študenta a učiteľa. Takéto podrobné rozpracovanie jednotlivých fáz a nástrojov, ktoré sa dajú počas nich používať, zvyšuje flexibilitu učiteľa tým, že mu pri hybridných formách výučby. Ponúka mu totiž široké portfólio aktivít, ktoré môže (ale nemusí) realizovať cez internet, a vybrať si takú kombináciu vzdelávacích postupov, ktorá najviac vyhovuje jeho zámerom a individuálnemu štýlu vzdelávania.

 

RNDr. Peter Spišák, CSc.

Bádateľské experimenty v prírodovedných predmetochPozvaná prednáška
 

- Prečo sa študenti boja prírodovedných predmetov a informatiky a čo s tým?

- Bádanie ako prirodzená súčasť motivácie študentov.

- Sú v škole potrebné tablety, interaktívne tabule, meracie prístroje, sociálne siete alebo iné moderné technológie? 

- Máme študentov na ich dobré uplatnenie v praxi učiť STEM alebo radšej STE-A-M?

- Ukážky bezdrôtových meracích senzorov Vernier a ich spolupráca s komunikacnymi technológiami (tablety, smartfóny).