Výbory konferencie

Predsedovia programového výboru:

doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.Univerzita Mateja Bela, SK
doc. PaedDr. Jiří Vaníček, PhD.Jihočeská Univerzita, CZ

Programový výbor konferencie:

doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, SK
Sonya Armstrong, Ph.D. West Virginia State University, USA
Mgr. Jan Berki, PhD. Technická univerzita v Liberci, CZ
Mgr. Martin Cápay, PhD. Univerzita Konštantína Filozofa, SK
doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. Univerzita Karlova, CZ
prof. Dr. Valentina Dagiene Vilnius University, LT
Ing. Dana Horváthová, PhD. Univerzita Mateja Bela, SK
prof. Dr. Mirjana Ivanovic University of Novi Sad, SR
Ing. Jana Jacková, PhD. Univerzita Mateja Bela, SK
prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD. Univerzita Komenského, SK
doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.  Univerzita Komenského, SK
doc. RNDr. Gabriela Lovászová, PhD. Univerzita Konštantína Filozofa, SK
Ing. Janka Majherová, PhD. Katolícka univerzita, SK
Ing. Božena Mannová, PhD. České vysoké učení technické, CZ
RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD. Univerzita Mateja Bela, SK
RNDr. Pavel Pešat, PhD. Univerzita J. E. Purkyně, CZ
doc. RNDr. Tomáš Pitner, PhD. Masarykova Univerzita, CZ
Prof. Dr. Kate Sanders Rhode Island College, USA
prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc. Trnavská univerzita v Trnave, SK
doc. RNDr. Petr Šaloun, PhD. Technická univerzita Ostrava, CZ
doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, SK
doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. Univerzita Karlova, CZ
doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD. Univerzita Mateja Bela, SK
Dr. Livia Tudor Petroleum-Gas University, RO

Predseda organizačného výboru:

Ing. Dana Horváthová, PhD.
dana.horvathova@umb.sk

Organizačný výbor konferencie:

Ing. Jana Jacková, PhD. 
RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD.
PaedDr. Ivan Brodenec, PhD.
Katarína Gavaldová
Mgr. Patrik Voštinár