Pozvané prednášky

Ivan Kalaš
ScratchMaths: vzdelávací obsah a princípy jeho tvorby 

Cieľom projektu ScratchMaths je skúmať poznávací proces 9- až 11-ročných žiakov pri učení sa programovania a sú­vislosť medzi rozvojom ich programovacích zručností a matematického mysle­nia. V našom príspevku charakteri­zujeme jednotlivé eta­py iteratív­neho vývoja a kvalitatívneho výskumu, ktorými projekt prechádza od svojho začiatku v septembri 2014. Ťažisko príspevku tvorí pre­zentácia pedagogického rámca 5E, ktorý sme v projekte vytvorili a aplikovali, ďalej štruktúra vzdelávacieho obsahu a učebných ma­teriálov projektu, a tiež diskusia o nie­koľ­kých základných princí­poch tvorby obsahu pre programo­vanie, ktoré sme v projekte iden­tifiko­vali.

Petra Kotuliaková, Natália Kisková
Motivácia dievčat pre štúdium IT, AJ Ty v IT  

Počet dievčat študujúcich IT vysoké školy na Slovensku je dlhodobo veľmi nízky. Východiskový stav, kedy vznikol projekt AJ Ty v IT (rok 2012), zaznamenával 3% študentiek na FIIT STU a 6% študentiek na FRI Žilina a FEI TUKE. Dôvody, prečo dievčatá nechcú ísť študovať IT sú viaceré, vo všeobecnosti však prevláda stereotypné vnímanie IT sektora ako maskulínneho, v ktorom ženy nemajú čo robiť.

Ďalšími problémami sú slabšie znalosti matematiky a programovania, chýbajúce informácie o pracovných možnostiach v IT sektore a vplyv prostredia a rodičov, ktorí tým, že IT sektor nepoznajú, nepodporujú svoje dcéry vo výbere tohto typu štúdia, naopak ich skôr odhovárajú.

Aj Ty v IT pôsobí na celom Slovensku a pracuje so stredoškoláčkami práve na odstránení týchto bodov.  Formou diskusií so ženami už pôsobiacimi v IT, praktických workshopov, mentoringových projektov, motivuje dievčatá k výberu IT smeru štúdia.

Zároveň v spoločnosti zlepšuje vnímanie IT profesie ako sektora vhodného aj pre ženy, v ktorom sa tieto vedia dobre uplatniť a realizovať.

Tatiana Hajduková, Ivan Bacigal
Vyučovanie informatiky ako súčasť prevencie počítačovej kriminality  

Medzi hlavné ciele vyučovania informatiky a informatickej výchovy patrí odovzdávanie technických poznatkov a nadobúdanie praktických zručností umožňujúcich efektívnu prácu s informáciami s podporou výpočtovej techniky.  Súčasne s touto výchovou a vzdelávaním  od najútlejšieho veku však musí prebiehať  aj predávanie informácií, ako tieto nadobudnuté znalosti a zručnosti využívať v súlade so spoločenskými pravidlami a pre spoločenský rozvoj. Je potrebné, aby povinná výučba v rámci vzdelávacej oblasti IKT viedla ku uvedomeniu si potenciálnych rizík a potrieb chrániť seba a svoje súkromie pred nebezpečenstvami, ktoré použitie moderných technológií umožňuje najmä u detí a mladých ľudí. Vedecká štúdia popisuje súčasné trendy zneužívania informačných technológií, ktoré majú negatívne vplyvy na fungovanie spoločnosti a životy jednotlivcov a aktuálne trendy v oblasti počítačovej kriminality. Obsahom príspevku sú aj informácie o  vývoji a aktuálnom stave medzinárodného práva v oblasti boja proti počítačovej kriminalite v zmysle medzinárodného Dohovoru o počítačovej kriminalite (Budapeštianskeho dohovoru).